Registrace

Povinné údaje jsou označeny tučným písmem.

Kontaktní údaje

Fakturační údaje

Dodací adresa (jiná od fakturační)

Přihlašovací údaje

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BIOSTER, a.s.

1. Obecná ustanovení

a. Níže uvedené obchodní podmínky upravují podmínky dodávek zboží společnosti BIOSTER, a.s. (dále jen prodávající) kupujícímu a jsou neoddělitelnou součástí každé objednávky.
b. Každá objednávka musí obsahovat minimálně kontaktní údaje v záložce „REGISTRACE“
c. Uzavřením objednávky kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2. Ceny a slevy

a. Cenou zboží se rozumí cena platná ke dni uzavření objednávky.
b. Cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran.

3. Náklady na dopravu

a. Náklady na dopravné jsou stanoveny individuálně, dle kategorie kupujícího.

4. Dodací podmínky

a. Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky.
b. Závaznou objednávku učiní kupující elektronickou cestou.
c. Dodací lhůty jsou vždy stanoveny po dohodě prodávajícího a kupujícího, pokud nebylo písemně sjednáno něco jiného.
d. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak.
e. Při větších objednávkách je prodávající oprávněn uskutečňovat dílčí dodávky. Každá dílčí dodávka se považuje za vyřízení jedné zvláštní objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek.
f. Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považuje faktura a dodací list, přepravní list v případě doručení zboží sjednaným přepravcem, eventuálně předávací protokol v případě, že to povaha zboží předpokládá.
g. Zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí.
h. Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na dodacím, nebo přepravním listě, podpisem oprávněnou osobou.

5. Platební podmínky

a. Prodávající vystaví kupujícímu na zboží fakturu na každou dílčí dodávku.
b. Daňový doklad (faktura) je splatný při převzetí zboží (dodání na dobírku), pokud není dohodnuto jinak.
c. Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu – faktury nejpozději v den splatnosti, v případě doručení zásilky na dobírku ihned.
d. V případě prodlení z platby je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý (byť i započatý) den prodlení, a to až do zaplacení dlužné částky.
e. Peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího, nebo platbou v hotovosti při předávce zboží.
f. Náklady spojené s upomínáním platby daňového dokladu (faktury) jdou k tíži kupujícího. Prodávající má nárok na náhradu dalších škod vzniklých v souvislosti s prodlením plnění peněžitého závazku. Do výše náhrady těchto škod se nezapočítává úrok z prodlení za pozdní úhradu daňových dokladů (faktur).

6. Výhrada vlastnictví

a. Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení veškerých pohledávek plynoucích z obchodního spojení s kupujícím.
b. Kupující je oprávněn obvyklým způsobem disponovat dodaným zbožím, které je předmětem této smlouvy, patřícím prodávajícímu, avšak toto oprávnění se automaticky ruší, pokud by byl na kupujícího podán návrh na konkurz či likvidaci.

7. Reklamace

a. Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.
b. Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí, vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
c. V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu škody. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného.
d. Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna.
e. Oznámení o vadách musí obsahovat číslo faktury, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, počet vadných kusů s uvedením čísla produktu.

8. Poruchy v dodávkách

a. Nepředvídané události, jako vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin, poruchy provozu atd., zprošťují prodávajícího po dobu trvání jakékoliv dodací povinnosti. Nárok na náhradu škody ze strany kupujícího v těchto případech neexistuje.
b. Jestliže kupující veškeré zboží neodebere ke sjednanému termínu nebo nesplní své platební povinnosti plynoucí i z dřívějších pohledávek, končí jeho právo na další dodávky, aniž je k tomu potřeba stanovení dodatečné lhůty nebo jiného vyzvání. To platí i tehdy, byla-li objednávka ze strany prodávajícího potvrzena. Nároky prodávajícího na odběr zboží a zaplacení zůstávají tímto nedotčeny.

9. Zpětné zásilky

a. Zpětné zásilky nebudou bez předchozího souhlasu prodávajícího přijímány.

10. Náhrada škod

a. Nárok na náhradu škody může kupující uplatnit pouze v případě škody prodávajícím zaviněné. Výše nároku na náhradu škody je omezena přímou škodou a hodnotou objednávky.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.