Ochrana osobních údajů

Oznámení o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

Obchodní společnosti BIOSTER, a.s., IČ 499 70 623, se sídlem Tejny 621, 664 71 Veverská Bítýška, zapsaná v OR vedeným u KS v Brně pod sp. zn. B 1244 (dále jen „BIOSTER“) Vás tímto informuje, že na základě Vaší objednávky jí byly z Vaší strany poskytnuty osobní údaje a další data v objednávce uvedené, a tyto údaje budou společností BIOSTER zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Zákazníkem poskytnuté osobní údaje a další data budou zpracovány za následujících podmínek:

Účelem zpracování osobních údajů je splnění smluvní povinností společnosti BIOSTER vyplývajících ze závazkového vztahu se Zákazníkem zákonných povinností z tohoto závazkového vztahu vyplývajících.

Údaje budou uloženy společností BIOSTER po dobu trvání závazkového vztahu se zákazníkem a dále po dobu vyplívající z obecně závazných právních předpisů (daňových, o účetnictví aj.).

Společnost BIOSTER garantuje Zákazníkovi práva uvedená v ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Zákazník má rovněž právo na vznesení námitky proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Osobní údaje Zákazníka jsou předávány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností společnosti BIOSTER.

Zpracování osobních údajů Zákazníka muže být jak automatizované, tak neautomatizované a probíhá v informačních systémech společnosti BIOSTER. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány k tomu určenými zaměstnanci společnosti BIOSTER. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Těmito třetími osobami jsou zejména provozovatelé účetních a daňových systémů, obchodní partneři a zástupci. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu se zákonem a GDPR dodržovány u společnosti BIOSTER.

Aktuální informace o způsobu, rozsahu a jiných podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů může získat na těchto kontaktech obchod@bioster.cz | Tel: +420 549 429 103.

Celkem 0 položek za 0
nákupní košík

Jste zdravotnickým odborníkem?

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Pro přístup do této části proto musíte být osobou ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osobou, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky (dále také jen „zdravotnický odborník“). Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Klepnutím na příslušné tlačítko níže potvrzujete, že jste se seznámil/a s definicí zdravotnického odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jste vědom/a rizik, kterým byste se jako jiná osoba než takový zdravotnický odborník vystavoval/a vstupem do této části.